Szervezeti struktúra

Szervezeti struktúra

Hivatal létszáma 5 fő, melyből

- 1 fő: aljegyző
- 1 fő: szociális és gyermekvédelmi ügyintéző
- 1 fő: adóügyi ügyintéző
- 1 fő: pénzügyi ügyintéző
- 1 fő: ügyintéző

Feladatkörök

Jegyző

  • - vezeti a Hivatalt, felelős a Hivatal működéséért és gazdálkodásáért;
  • - biztosítja a Hivatal működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, a képviselő-testületek által megszabott költségvetési keretek között;
  • - képviseli a Hivatalt külső szervek előtt;
  • - tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi a Hivatal szakmai és gazdasági működésének valamennyi területét;
  • - gyakorolja a jogszabályban meghatározott hatásköreti;
  • - gyakorolja a munkáltatói jogokat;
  • - ellátja a Hivatal működését érintő jogszabályokban, önkormányzati rendeletekben és döntésekben a részére előírt feladatokat;
  • - elkészíti a Hivatal SZMSZ-ét és más, kötelezően előírt szabályzatait, rendelkezéseit;
  • - kapcsolatot tart a helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, hivatalokkal;
  • - támogatja a Hivatal munkáját segítő testületek, szervezetek, közösségek tevékenységét;
  • - folyamatosan értékeli a Hivatal és a Hivatal dolgozóinak tevékenységét, munkáját

Szociális ügyek , gyermekvédelem, hagyatéki ügyek

  • szociális ügyek intézése;
  • gyermekvédelmi ügyek intézése;
  • az önkormányzatok által a kötelező szociális ellátásokon kívül önkormányzati rendeletben a lakosság részére biztosított ellátásokkal kapcsolatos ügyek intézése;
  • közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok ellátása;
  • az önkormányzatok intézményeivel kapcsolatos ügyek intézése, a pénzügyi, gazdasági ügyek kivételével;
  • jegyzőkönyvvezetői feladatok ellátása;
  • a munkakörébe tartozó feladatokkal összefüggésben az adatszolgáltatási feladatok ellátása.
  • hagyatéki ügyek intézés

Igazgatás

  • iktatási, iratkezelési feladatok ellátása;
  • irattározási feladatok ellátása;
  • jegyzőkönyvvezetői feladatok ellátása;
  • postázás;
  • képviselő-testületi, bizottsági anyagok tárolása, kezelése
  • népesség- és lakcím-nyilvántartási ügyek intézése

Adóügyi ügyintéző

  • az adóztatással kapcsolatos feladatok ellátása, így különösen:
    • nyilvántartás;
    • bevallások feldolgozása;
    • adófizetési kötelezettség megállapítása, adókivetés;
    • befizetések könyvelése;
    • értesítők kiküldése; felhívások kibocsátása;
    • ellenőrzés;
    • behajtás;
    • végrehajtás;
    • hirdetmények kifüggesztése
  • a feladatkörüket érintő adatszolgáltatási feladatok ellátása

Pénzügyi ügyintéző

  • költségvetési koncepció, költségvetési rendelt tervezet elkészítése;
  • a költségvetés végrehajtásához kapcsolódó tájékoztatók, beszámolók, zárszámadás elkészítése;
  • normatív költségvetési támogatások igénylése, az azokkal való elszámolás;
  • a Magyar Államkincstár részére teljesítendő adatszolgáltatások elkészítése;
  • a költségvetés végrehajtása, a kifizetések teljesítése, a házi pénztár kezelése;
  • könyvelési feladatok;
  • vagyongazdálkodási, leltározási, selejtezési feladatok ellátása;
  • áfa bevallások elkészítése;
  • nyilvántartások vezetése;
  • pénzügyi szabályzatok elkészítése, karbantartása;
  • érvényesítői, ellenjegyzői jogkörök gyakorlása;
  • a központi illetményszámfejtő rendszerben a kifizetések számfejtése és a jelentések elkészítése;
  • feladatköréhez tartozó adatszolgáltatási feladatok ellátása